Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBStd GeneralAdmission27Mar2560

วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี วันแรกของการรับสมัครนักเรียนสอบเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป  มีท่านผู้ปกครองนำบุตรหลานเดินทางมารอสมัครสอบเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตั้งแต่เช้า ซึ่งจุดแรกเริ่มต้นภายในลานเอนกประสงค์(โดม) เป็นจุดคัดกรอง, ตรวจสอบและจัดเรียงเอกสารต่างๆของนักเรียนที่จะสมัครสอบ โดยจะแยกนักเรียนเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ นักเรียนที่ดำเนินการลงทะเบียนบันทึกข้อมูลสมัครสอบล่วงหน้าผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาแล้ว กับกลุ่มที่ ๒ นักเรียนที่ยังมิได้ลงทะเบียนบันทึกข้อมูลสมัครสอบ จากนั้นนักเรียนจะเดินขึ้นสู่ชั้นบนของหอประชุมพิบูลสงคราม เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครสอบฯ คือ 
กลุ่มที่ ๑ นักเรียนที่ดำเนินการลงทะเบียนบันทึกข้อมูลสมัครสอบล่วงหน้าผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาแล้ว จะผ่านขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานสำคัญต่างๆ อย่างละเอียด  จากนั้นจึงไปไปดำเนินการพิมพ์ใบสมัครสอบ โดยแจ้งเลขประจำตัวประชาชน, ติดรูปถ่าย ๒ รูป ลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบฯ, ยื่นเอกสารการสมัครสอบและรับบัตรประจำตัวสอบ เป็นการเสร็จสิ้นการสมัครสอบฯ  
กลุ่มที่ ๒ นักเรียนที่ยังมิได้ลงทะเบียนบันทึกข้อมูลสมัครสอบฯ จะต้องเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียนบันทึกข้อมูลสมัครสอบ ซึ่งโรงเรียนได้จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ให้นักเรียน ในส่วนนี้นักเรียนอาจจะต้องใช้เวลาดำเนินการพอสมควร หลังดำเนินการเสร็จสิ้น นักเรียนจึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานสำคัญต่างๆ อย่างละเอียด, แจ้งเลขประจำตัวประชาชน, พิมพ์ใบสมัคร-ติดรูปถ่าย ๒ รูปและลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบฯ, ยื่นเอกสารการสมัครสอบและรับบัตรประจำตัวสอบ เป็นการเสร็จสิ้นการสมัครสอบฯ 
การรับสมัครสอบฯในวันแรกนี้มีท่านผู้ปกครองนำบุตรหลานเดินทางมาสมัครสอบฯ หนาแน่นพอสมควรอาจจะต้องใช้เวลาในการสมัครสอบฯ และอาจจะล่าช้าไปบ้างในบางขั้นตอน ซึ่งคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ๆดำเนินการรับสมัครสอบฯ ต้องขออภัยท่านผู้ปกครองนักเรียนไว้ ณ โอกาสนี้และขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจนำบุตรหลานมาสมัครสอบเข้าศึกษาในสถานศึกษาอันทรงเกียรติแห่งนี้

 

Student Admission 2017@PB-School 27/03/2017 on PhotoPeach

f t g m