Copyright 2018 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมหน้าเสาธงประจำวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๐และการมอบเกียรติบัตรการประกวดพานไหว้ครู

PBActivity16June2560

วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๕๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดม) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติ เพลงมาร์ชลูกพิบูล สวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตาตามลำดับในกิจกรรมหน้าเสาธงประจำวัน  ลำดับต่อมา นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี เป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตรการประกวดพานไหว้ครู ประจำปี ๒๕๖๐ โดยคุณครูรุ่งโรจน์  เกิดศิริ หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนและงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และคณะกรรมการจัดการประกวดฯ  ซึ่งผลการประกวดมีดังต่อไปนี้

๑.ประเภทขนมหวานขนมไทย
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ห้อง ม.๕/๖
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ห้อง ม.๖/๔ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ห้อง ม.๖/๑๓
- รางวัลชมเชย ห้อง ม.๔/๗

๒.ประเภทงานประดิษฐ์ ดอกไม้ ดอกใบตอง
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ห้อง ม๖/๒๓
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ห้อง ม.๕/๒๖
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ห้อง ม.๕/๑๓
- รางวัลชมเชย ห้อง ม.๕/๒๕ และ ๖/๑๘

๓.ประเภทผัก ผลไม้
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ห้อง ม.๔/๒๒
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ห้อง ม.๕/๑๗
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ -
- รางวัลชมเชย -

๔.ประเภทความคิดสร้างสรรค์
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ห้อง ม.๖/๒๓
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ห้อง ม.๔/๒๑ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ห้อง ม.๖/๑๗
- รางวัลชมเชย ห้อง ม.๖/๑๖

ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในผลงานการจัดทำพานไหว้ครูทุกๆประเภทของห้องเรียนที่ได้รับรางวัลในปีนี้  และขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการประกวดพานไหว้ครูทุกๆท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้

f t g m