Copyright 2018 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมมอบโล่รางวัล เกียรติบัตรแก่คุณครูและนักเรียน ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

PBOYNoiwinner08Nov2560

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๑๕ น. ณ ลานอเนกประสงค์โดม นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ให้เกียรติมอบป้ายและโล่ประกาศ เกียรติบัตรแก่คุณครูและนักเรียน ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค ของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ดังรายการต่อไปนี้
๑. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้รับการประเมินและผ่านเกณฑ์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๙ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข นายเอนก สนามทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นตัวแทนรับมอบป้าย โรงเรียน อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม จากนายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย และมอบเกียรติคุณ นางมลิวัลย์ กิ่งกาญจนโรจน์, นางโศรดา ทวีคูณ, นางเนาวรัตน์ ยุติวงษ์, นางทัศนีย์ สนธิ, นางจินตนา สำราญสุข และนางกาญจนา ป้านทอง
๒. โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยมการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ในชุมชนระดับมัธยมศึกษา การประกวดโครงงาน อย.น้อย แก้ไขปัญหาสุขภาพในโรงเรียน จังหวัดลพบุรี นางมลิวัลย์ กิ่งกาญจนโรจน์ เป็นตัวแทนรับมอบโล่
๓. โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา โครงงาน อย.น้อย แก้ไขปัญหาสุขภาพในโรงเรียน จังหวัดลพบุรี ประจำปี ๒๕๖๐ จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลพบุรี นายสราวุฒิ ศักดี เป็นตัวแทนรับมอบโล่ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
๔. โล่ผู้นำเยาวชนพิทักษ์สิทธิยอดเยี่ยม ระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๐ DIT Youth Camp ๒๐๑๗ (กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์) นางสาววรัชยา สารทิศ นร.ชั้น ม.๔/๔
๕. โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๐ DIT talk show award (กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์) นางสาวศุภิสรา ทองสุขนอก, นางสาววรัชยา สาราทิส และ นางสาวธนัฐกมล อินทร์ น้อย ทั้งนี้ในนามของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัล

(ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก คุณยอดข้าว ชวดสลุง งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย)

f t g m