Copyright 2018 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๐

PBExamthamma09Nov2560

วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับวัดเสาธงทอง(อารามหลวง) จ.ลพบุรี จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง(ชั้นตรีและชั้นโท) ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนักเรียนเข้าสอบ ๑๕๐ คน จำนวน ๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จำนวน ๑๐๐ คน และโรงเรียนวรพิทยา จำนวน ๕๐ คน

f t g m