Copyright 2018 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันการนำเสนอผลงานการค้นคว้าด้วยตนเอง(IS) เป็นภาษาอังกฤษ

PBOBECQA22Nov2560

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๑๕ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดม) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง (IS) เป็นภาษาอังกฤษ เนื่องในงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ครั้งที่ ๒ ระดับภาคกลาง ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๑๕ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดม) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง (IS) เป็นภาษาอังกฤษ เนื่องในงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ครั้งที่ ๒ ระดับภาคกลาง ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย การแข่งขันนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) โดยนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่
๑. นางสาวจิดาภา ศรีสวัสดิ์ 
๒. นางสาวศุภสุตา เจริญสวัสดิ์
๓. นางสาวนพภัสสร สิทธิ 
โดยมีครูที่ปรึกษา นางจิรฐา เจริญสลุง และนางสาวศิริลักษณ์ เสถียรกิจ โดยมี นางสิริวรรณ ภิญโญลักษณา และนายเศกสันต์ ทองไทย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นครูที่ปรึกษาด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันฯ
และมอบเกียรติแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันการนำเสนอนิทรรศการ IS ได้แก่
๑. นางสาวภัทรวดี ภิษัชรักษ์วงศ์
๒. นางสาวธนพรรณ กรรณาริก 
๓. นางสาวณัฐกานต์ กีรติโรจน์วาณิชย์ 
โดยมีครูที่ปรึกษา นางสาวมณีรัตน์ รูปประดิษฐ์ และนางสาวนพรัตน์ ศรีหริ่ง การนำเสนอนิทรรศการผลการดำเนินงาน OBECQA ได้แก่ นายธนาธิป สงจันทึก

ขอบคุณข้อมูลจากงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

f t g m