Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

speakerประชาสัมพันธ์:แจ้งการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒

นักศึกษาวิชาทหาร(ชาย) ชั้นปีที่ ๒ ของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ที่จะเข้ารับการฝึกภาคสนาม ช่วงวันที่ ๑-๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  *ขอเปลี่ยนแปลงการเดินทาง จากกำหนดการเดิมให้   นักศึกษาวิชาทหารเดินทางไปยังศูนย์ฝึกภาคสนาม เขาจีนแล
 
*เปลี่ยนให้มารวมพลที่ศูนย์ฝึก นศท.มทบ.๑๓ ตามเวลานัดหมายเดิม*

 

 

 

 

 

 

 

 

f t g m