Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBMeeting21March2561

วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๓.๑๐ น. ณ ห้องประชุมชมนาด โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย รับมอบเสื้อกีฬาจาก นายพินิจ  อ่อนไสว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  เพื่อเตรียมเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาครูสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ ในวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นี้    ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทุกคน ขอขอบพระคุณ ท่านนายกสมาคมผู้ครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำเสื้อกีฬาดังกล่าว

(ขอขอบคุณภาพกิจกรรมจาก คุณยอดข้าว ชวดสลุง งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย)

f t g m