Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับสู่การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

PBBacktoSchool15May2561

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๐๘.๐๘ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กล่าวต้อนรับคณะครู และนักเรียนสู่การเปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากนั้น นายประเสริฐ ดิษกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กล่าวชี้แจงทำความเข้าพอสังเขปเกี่ยวกับระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนที่จะนำมาใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 

f t g m