Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๑

PBActivity17May2561A

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๐๗.๔๕ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี   ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน  ร่วมปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวัน  โดยหลังเสร็จสิ้นการทำสมาธิและแผ่เมตตาแล้ว  มีข่าวสารจากงานส่งเสริมกิจกรรมชุมนุมให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมชุมนุมได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องแนะแนว  จากนั้นจะเปิดให้นักเรียนได้สมัครลงทะเบียนบันทึกข้อมูลผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของโรงเรียน ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ พ.ค.๒๕๖๑  โดยให้นักเรียน ระดับชั้น ม.๕ และ ม.๖  ใช้ข้อมูลเลขประจำตัวนักเรียนในการสมัครลงทะเบียนบันทึกข้อมูล  ส่วนนักเรียนระดับชั้น ม.๔ ให้ใช้เลขประจำตัวสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ในการสมัครลงทะเบียนบันทึกข้อมูล   โดยแต่ละกิจกรรมชมนุมฯ รับนักเรียนได้ชุมนุมละ ๓๐ คน   และนักเรียนที่จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารให้พร้อมกัน ณ ลานเอนกประสงค์(โดมใหญ่) ในช่วงคาบกิจกรรมชุมนุมฯ  จากนั้น กลุ่มบริหารวิชาการ ได้นำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี  ได้มาแนะนำตัวเองให้ผู้บริหาร คุณครูและนักเรียนได้ทำความรู้จัก และในช่วงสุดท้ายคุณครูทรงภพ ร่มสายหยุด  ได้นำนักเรียนที่แต่งกายถูกต้องตามระเบียบที่โรงเรียนได้กำหนดไว้มาแนะนำให้นักเรียนทุกๆคนได้ปฏิบัติตาม

 

f t g m