Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBActivity01June2561

วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๕ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดมใหญ่)  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน  ร่วมปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวัน หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมต่างๆแล้ว  นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ได้กล่าวกับเน้นย้ำกับนักเรียนในเรื่องการรับฟังข่าวสารต่างๆ จากงานทะเบียน วัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ  และสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องผลการเรียนให้มั่นติดตามตรวจสอบแก้ไขโดยเร็ว  เพื่อมิให้เกิดปัญหาในช่วงที่นักเรียนใกล้จบการศึกษาฯ   และให้นักเรียนพัฒนาตนเอง  ปรับตัวให้เท่าทันกับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต   จากนั้นมีข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งถึงนักเรียนที่สมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร  เกี่ยวกับการจัดเตรียมเอกสารหลักต่างๆ ให้ครอบถ้วนตาม ศฝ.นศท.มทบ.๑๓ กำหนดไว้   สุดท้ายมีการนัดหมายเรื่องสถานที่จัดการประชุมของคณะสีต่างๆ ทั้ง ๖ คณะสี จากกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 

f t g m