Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBActivity05June2561

วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๕ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดมใหญ่)  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน  ร่วมปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวัน โดยหลังจากนั้นเป็นกิจกรรมการตรวจเครื่องแต่งกายนักเรียนและการแจกบัตรประจำตัวนักเรียนของนักเรียนทั้ง ๓ ระดับชั้น  ซึ่งหากนักเรียนพบข้อผิดพลาดใดๆในบัตรฯ สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานกลุ่มบริหารกิจกรรมนักเรียน เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

 

f t g m