Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๑

PBActivity11June2561A

วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๕ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดมใหญ่)  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน  ร่วมปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวัน ลำดับต่อมามีข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งจากคุณครูสุเทพ อู่พยัคฆ์  เกี่ยวกับการประกวดพานไหว้ครู โดยนักเรียนสามารถส่งรายชื่อได้ภายในวันอังคารที่ ๑๒ มิ.ย.๒๕๖๑ นี้ และนัดหมายนักเรียนตัวแทนผู้ที่ทำหน้าที่ถือพานไหว้ครูของแต่ละห้องแต่ละระดับชั้น  เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจและกำหนดตำแหน่งในการยืนของแต่ละคู่   จากนั้น นายประเสริฐ  ดิษกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  แจ้งการเข้ากิจกรรมคณะสีในคาบเรียนที่ ๙ ของวันนี้  จากนั้นมีข่าวประชาสัมพันธ์นัดหมายนักเรียน ม.๔ หลังเลิกแถวเพื่อจัดกลุ่มจากค่ายวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรมค่ายวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
 
f t g m