Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมโครงการแบ่งปันสิ่งดีๆจากพี่สู่น้อง ปีการศึกษา ๒๕๖๑

PBForsisterschool05July2561A
(ขอบคุณภาพจากงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย)

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๐๘.๑๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการแบ่งปันสิ่งดีๆจากพี่สู่น้อง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ดำเนินการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ซึ่งเป็นกิจกรรมของนักเรียนระดับชั้น ม.๖ ที่จะต้องออกไปดำเนินกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น การนำสิ่งของอุปกรณ์การเรียน, อุปกรณ์กีฬาต่างๆ ที่จำเป็น, อาหาร, ขนม, น้ำดื่ม ฯลฯ  รวมไปถึงการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่บริเวณโรงเรียนน้องให้มีความสะอาดสวยงาม โดยจะนำไปมอบให้แก่น้องๆ โรงเรียนระดับประถมขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

PBForsisterschool06July2561A

และในเช้าวันที ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น. - ๐๘.๐๐ น. นักเรียนระดับชั้น ม.๖ ได้นัดหมายจัดเตรียมสิ่งของต่างๆ ที่จะนำไปมอบให้แก่น้องๆ ในวันนี้  โดยในการเดินทางส่วนหนึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยทหารในจังหวัดลพบุรีให้การสนับสนุนรถโดยสารนำคุณครูที่ปรึกษาและนักเรียนเดินทางไปยังโรงเรียนน้องทั้งในพื้นที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียง  เพื่อไปดำเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะนำภาพและข่าวมานำเสนอในโอกาสต่อไป

 

f t g m