กิจกรรมคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เดินทางศึกษาดูงานตามโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional. Learning Community : PLC)

Category: News2561
Published: Friday, 07 September 2018 16:24
Written by Super User
Hits: 464

PBTeacherPLC07Sep2561A

ระหว่างวันที่ ๗-๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ เดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional. Learning Community : PLC) ณ โรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ศึกษาไปดูงานการทำเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงฯ "ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ สวนลุงไสว ศรียา จ.นครนายก, กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและงานแนะแนว เดินทาไปงศึกษาดูงาน โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จ.นครปฐม, กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี   เดินทางศึกษาดูไปงานโรงเรียนศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสาคร และงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เดินทางไปศึกษาดูงานห้องสมุด โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ฯลฯ