Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการรับสมัครนักเรียนสอบเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป (๒๖ มี.ค.๒๕๖๒)

PBAdmission General26Mar2562A

วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมพิบูลสงคราม(ชั้นบน) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  กิจกรรมการรับสมัครนักเรียนสอบเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป (วันที่สี)  มีนักเรียนทะยอยเดินทางมาสมัครสอบฯอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ยอดจำนวนนักเรียนผู้สมัครสอบทั้งหมดรวมทุกแผนการเรียน ประมาณ ๑,๒๗๐ คน  จึงขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและใช้เวลาเตรียมตัวอ่านทบทวนเนื้อหาบทเรียนต่างๆ ก่อนที่จะถึงกำหนดวันสอบในวันที่ ๓๑ มี.ค.๒๕๖๒ นี้

 

f t g m