Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

พิธีเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.๖ รุ่นที่ ๒

PBKhunnathum02May2562A

PBKhunnathum02May2562C

วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมวิชาเยนทร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒  โดย จ.ส.อ. จตุรงค์ กุลแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ  โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูที่ปรึกษานักเรียน ร่วมในพิธีเปิดฯ ซึ่งในวันนี้เป็นกิจกรรมฯ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.๖ รุ่นที่ ๒ (ห้องเลขคู่) กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการโดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >> icon new

 

f t g m