Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

พิธีเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.๕ รุ่นที่ ๑

PBKhunnathum03May2562A

PBKhunnathum03May2562C

วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมวิชาเยนทร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒  โดย จ.ส.อ. จตุรงค์ กุลแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ  โดยมีคณะครูที่ปรึกษานักเรียน ร่วมในพิธีเปิดฯ ซึ่งในวันนี้เป็นกิจกรรมฯ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.๕ รุ่นที่ ๑ (ห้องเลขคี่)  การจัดกิจกรรมดงักล่าวนี้ เพื่อสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักเรียน  ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ตลอดจนมีทักษาในการดำเนินชีวิต สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

 

f t g m