Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.๔ รุ่นที่ ๑(วันที่สอง)

PBKhunnathum09May2562A

PBKhunnathum09May2562C

วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมวิชาเยนทร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.๔ รุ่นที่ ๑ (ห้องเลขคี่,วันที่สอง)  ในช่วงเช้านักเรียนได้สวดมนต์เช้าและเจริญสติ สมาธิ  ก่อนที่จะได้รับฟังบรรยายธรรมะ ได้หัวข้อ" เป็นมนุษย์ดีอย่างไร" โดยนักเรียนได้รับฟังเรื่องราวสอดแทรกคติสอนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่พระอาจารย์ได้ถามความคิดเห็นจากนักเรียนด้วย

<<ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด>>

 

f t g m