Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.๔ รุ่นที่ ๒

PBKhunnathum10May2562A

PBKhunnathum10May2562C

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมวิชาเยนทร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้ จ.ส.อ.จตุรงค์ กุลแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.๔ รุ่นที่ ๒ (ห้องเลขคู่) โดยคุณครูทรงภพ ร่มสายหยุด หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

 

f t g m