Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

PBWelcomeM4Freshy16May2562A

PBWelcomeM4Freshy16May2562C

PBWelcomeM4Freshy16May2562E

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๙.๑๕ น. ณ หอประชุมวิชาเยนทร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้ นางกรองทอง บุญทิพย์จำปา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบุลวิทยาลัย กลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักเรียน ระดับ ชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (พ.บ.๑๒๒)  โดย คุณครูสิริณี นันทศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ ต่อมานักเรียนได้พบกับคณะผู้บริหารโรงเรียน ได้แก่ นายพิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบุลวิทยาลัย กลุ่มบริหารแผน งบประมาณและบุคคล, นายประเสริฐ ดิษกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบุลวิทยาลัย กลุ่มบริหารทั่วไป, จ.ส.อ.จุตรงค์ กุลแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบุลวิทยาลัย กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และพบกับ คุณครูสิริณี นันทศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ, คุณครูทรงภพ ร่มสายหยุด หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ซึ่งทุกท่านได้กล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับลูกเขียว-แดง พิบูลวิทยาลัย รุ่นที่ ๑๒๒ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนตามระเบียบ วินัยของโรงเรียนในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนในเบื้องต้น  จากนั้นนักเรียนได้พบกับพี่ๆ คณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยและรับการประดับเข็มตราประจำโรงเรียนฯ โดยคุณครูที่ปรึกษาของแต่ละห้องให้เกียรติประดับเข็มแก่นักเรียนทุกๆคน เป็นการเสร็จสิ้นกิจกรรมในวันนี้

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>icon new

 

f t g m