Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวัน(๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

PBActivity23May2562A

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๔๕ น. ณ ลานอเนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบุลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี   ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงประจำวัน  ร่วมกันร้องเพลงชาติ ร้องเพลงมาร์ชลูกพิบูล สวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิและแผ่เมตตา  ตามลำดับ  จากนั้น  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย พบกับนักเรียนในโอกาสเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยได้กล่าวกับนักเรียนโดยเน้นย้ำนักเรียนให้รักในศักดิ์ศรีของความเป็นลูกพิบูลฯ เป็นลูกชายหลวงพ่อขาว ลูกสาวจอม พล.ป.  ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ วินัยของโรงเรียนยึดหมั่นในคำขวัญของโรงเรียน คือ มานะ วินัย ซื่อสัตย์ สามัคคี  และขอให้นักเรียนมีความสุข ประสบผลสำเร็จกับการเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒

 

f t g m