กิจกรรมการประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

Category: News2562
Published: Monday, 27 May 2019 10:12
Written by Super User
Hits: 569

PBPraythummawinner27May2562A

PBPraythummawinner27May2562C

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๘.๑๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี   นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  แสดงความยินดีและเป็นเกียรติในการมอบในประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนี้
๑. นางสาวภัณฑิรา วงศ์วาสน์ ม.๕/๕ ได้รับรางวัลชมเชย อับดับที่ ๑  การประกวดบรรยายธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ ได้รับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. รางวัลเกียรติคุณ อันดับที่ ๗ การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ประเภททีมชายล้วน ระดับประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ วัดเสือปลา กรุงเทพมหานคร ได่แก้ ๑. นายจักรพล โพธิ์ทอง ม. ๕/๕  ๒. นายศิวกร นวกูล ม.๕/๕  ๓.นายธนโชติ รังสร้อย ม.๕/๕  ๔.นายกีรติ ทองหวย ม.๕/๗  ๕.นายนิพิฐพนธ์ จอสูงเนิน ม. ๕/๑๐  ๖.นายศักดิ์สยาม หนูแก้ว ม.๕/๑๐  และ ๗.นายศุภณัฐ กิจสำเร็จ ม.๕/๑๐
๓. รางวัลระดับดี  การขับเคลื่อนศูนย์ครอบครัวพอเพียงดีเด่น ระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก
๔. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ การขับเคลื่อนพันธกิจศูนย์ครอบครัวพอเพียง "ด้านเศรษฐกิจ" ระดับภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก

โดยรายการที่ ๑ แล ๒ มีคุณครูฉัตรชัย พุ่มเถื่อน และคุณครูธนบัตร พึ่งอิ่ม เป็นคุณครูผู้ฝึกซ้อมและดูแลนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฯ และรายที่ ๓ และ ๔ มีคุณครูจีรภัสส์ บัวสุวรรณ เป็นผู้ดูแลและดำเนินการส่งเข้าประกวดฯ

<<ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด>>icon new