Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวัน(๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

PBActivity30May2562A

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๔๕ น. ณ ลานอเนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงประจำวัน  หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมมีข่าวประชาสัมพันธ์คำขวัญเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี ๒๕๖๒ คำขวัญคือ "บุหรี่เผาปอด" // จากนั้นคุณครูประพันธ์ เสมอใจ ประกาศแจ้งนักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่นักเรียนต้องจัดเตรียมให้ถูกต้อง เช่น ใบรับรองแพทย์, หลักฐานแสดงผลการศึกษาสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ฯลฯ

 

f t g m