Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวัน(๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒)

PBActivity14June2562A

PBActivity14June2562C

วันที ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๗.๕๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมกันร้องเพลงชาติ  เพลงมาร์ชลูกพิบูลฯ สวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิและแผ่เมตตา  โดยหลังเสร็จกิจกรรมหน้าเสาธงประจำวัน นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แก่คุณครูประภา   ธีระเสถียรโสภณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ย้ายไปช่วยราชการ ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จ.สระบุรี  ลำดับต่อมา คุณครูสมเกียรติ  ภิรมรัมย์ นำนักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนักเรียนและคณะกรรมการคณะสี  มาแนะนำให้คณะครู, นักเรียนได้ทำความรู้จักและชี้แจงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียนของทุกคณะสีในแต่ละสัปดาห์ และหลังแถว  คุณครูจีรภัสส์ บัวสุวรรณ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีการนัดหมายนักเรียน ระดับชั้น ม.๖ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกียวกับการจัดกิจกรรมแบ่งปันสิ่งดีๆจากพี่สู่น้อง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และการนัดหมายนักเรียน ระดับชั้น ม.๔ แผนการเรียนวิทย์-คณิต  เพื่อดำเนินการจัดกลุ่มในการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ในกิจกรรมค่ายวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีคุณครูภาคภูมิ รักสุภาพ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กำกับดูแลนักเรียนในการดำเนินกิจกรรมฯ

 

f t g m