Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการนิเทศแนะนำการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ(IS)

PBISTeam26June2562

วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. ณ โรงเรียนบางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้ คุณครูจตุพร น้อยบุญสุข, คุณครูจิรฐา เจริญสลุง, คุณครูอโนทัย กลิ่นยา, คุณครูนพรัตน์ ศรีหริ่งและคุณครูศิริลักษณ์ เสถียรกิจ   นิเทศแนะนำการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ(IS) เพื่อรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล  ให้คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบางปะหัน ได้ทำความเข้าใจหลักการ, วิธีการและสื่อเครื่องมือต่างๆ ที่จะใช้ดำเินนการจัดการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าอิสระ(IS) โดยมี นายสมนึก จุ้ยดอนกลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน  พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการนิเทศฯ 

(ขอบคุณภาพจากคุณครูจิรฐา เจริญสลุง)

f t g m