Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ม.๕ และ ม.๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

PBM56Classroommeeting30June2562A

วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย พบกับท่านผู้ปกครองนักเรียน โดยได้กล่าวถึงตัวชี้วัดผลสำเร็จของโรงเรียน ๓ ประการ ได้แก่ ผลคะแนนสอบโอเน็ต, การเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อของนักเรียนและผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ , กล่าวถึงความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียน, การรักษาระเบียบวินัยที่ดีและสุดท้ายได้เชิญชวนผู้ปกครองร่วมทำบุญผ้าป่าการศึกษา ๑๒๐ ปี พิบูลวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงหอประชุมภุมมสโร โดยในปีนี้มีพระหลวงพ่อขาวและพระหลวงปู่เนียม มอบเป็นของที่ระลึกฯ จากนั้นลำดับต่อมา  นายพินิจ  อ่อนไสว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้พบกับท่านผู้ปกครองนักเรียนโดยได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน  เกี่ยวกับกับการดูแลเหลือนักเรียนในเรื่องต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีและคนเก่ง มีผลการเรียนที่ดีสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป  จากนั้น ท่านผู้ปกครองได้แยกไปยังห้องเรียนต่างๆ เพื่อพบกับคุณที่ปรึกษาเพื่อรับทราบพฤติกรรมต่างๆ, การเรียนของนักเรียนในช่วงที่ผ่านมา  ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ขอขอบพระคุณ นายพินิจ  อ่อนไสว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ที่เป็นเกียรติมาร่วมประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ และขอขอบคุณท่านผู้ปกครองนักเรียน ทั้ง ๓ ระดับชั้น ทุกๆท่านที่สละเวลามาร่วมรับฟังคำชี้แจงเรื่องต่างๆจากทางโรงเรียนฯ

 

f t g m