Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการด้านวิชาคณิตศาสตร์

PBMathcertificate20Dec2562

วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๐๘.๒๕ น. ณ ลานเอนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย แสดงความยินดีมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร แก่นายภัทราวุธ  จุลสุคนธ์ ระดับชั้น ม.๖/๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการประลองความรู้ทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี โดยมีคุณครูศุภสฤษฎ์ ชาปัญญา เป็นคุณครูผู้ฝึกซ้อม  และมอบเกียรติบัตรแก่ นายณัฐศักดิ์  ประหยัด ระดับชั้น ม.๖/๑ ได้คะแนนผ่านเกณฑ์การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๒๑ เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จ.กรุงเทพมหานคร  โดยมีคุณครูนงลักษณ์ ใจบุญ เป็นคุณครูผู้ฝึกซ้อม

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>icon new

 

f t g m