Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

PBKKWSchool30Jan2563A

PBKKWSchool30Jan2563C

วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณะครู  เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โดย ดร.ยุทธศาสตร์  กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้มอบหมายให้ ดร.อดุลย์เดช  ฐานะ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณะครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  ซึ่งได้รับการต้อนรับและนำชมการบริหารงานในส่วนต่างๆของโรงเรียนเป็นอย่างดี   ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนทุกๆท่านไว้ ณโอกาสนี้

(ขอขอบคุณภาพถ่ายกิจกรรมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ จากเว็บไซต์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนและคณะศึกษาดูงานฯทุกท่าน)

 

f t g m