Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์ : โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ ๑ ปี รุ่นที่ ๕๙ (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๔)

AFS2019โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ ๑ ปี รุ่นที่ ๕๙ (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๔)

- ศึกษาระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก=> https://goo.gl/s6q9xp

- ข้อมูลเพิ่มเติม => https://goo.gl/4ixc8B

- เขตลพบุรี  ยื่นใบสมัครได้ที่ รร.พิบูลวิทยาลัย ห้อง เอเอฟเอส ตึก ๖ ชั้น ๓ เขตลพบุรี  ยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี  ห้องเอเอฟเอส ตึก ๖ ชั้น ๓ หรือที่ อ.ผู้ประสานงานประจำโรงเรียน ต่างๆในแต่ละจังหวัด ตั้งแต่ ๑๖ พ.ค.๒๕๖๒  เป็นตันไป 

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ:
คุณครูสิริวรรณ ภิญโญลักษณา  โทรศัพท์ ๐๘๑ ๙๕๙๗๗๕๐

(ขอขอบคุณ ภาพกำหนดการรับนักเรียนแลกเปลี่ยนฯ จาก AFS Thailand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f t g m