Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑

PR FullMathONet2562Website

ขอขอบคุณข้อมูลจากกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

 

f t g m