ประชาสัมพันธ์:กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๒

Category: NewsAttention_General2562
Published: Tuesday, 07 May 2019 16:14
Written by Super User
Hits: 283

PR Wisakhabucha2562Website New

** กำหนดการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ **

ช่วงที่ ๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. กิจกรรมสวดมนต์ ณ ลานอเนกประสงค์(โดมใหญ่)
ช่วงที่ ๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. กิจกรรมเวียนเทียน ณ วิหารหลวงพ่อขาว
(นักเรียนระดับชั้น ม.๔ - ม.๖ ที่เรียนวิชา สังคมศึกษา ในคาบเวลาเรียนที่ ๑ โดยขอให้นักเรียนจัดเตรียมดอกไม้ธูปเทียนมาร่วมกิจกรรมด้วย)