Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:พิธีเปิดกิจกรรมวัดในโรงเรียนและโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

PR Openwatinschool2562Website

กำหนดการพิธีเปิดกิจกรรมวัดในโรงเรียนและโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เวลา ๐๖.๓๐ น. - ๐๗.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสงฆ์ ณ ห้องประชุมประดู่แดง
เวลา ๐๗.๕๐ น. - ๐๘.๓๐ น. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิดกิจกรรมวัดในโรงเรียนฯ และกิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๒๗ รูป

หมายเหตุ : ขอเชิญชวนคณะครูสวมเสื้อสีขาว  นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน/ชุดพละสวมเสื้อสีขาว

 

 

f t g m