Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:สำนักงาน สกสค.ลพบุรี ปิดทำการ

speakerเนื่องด้วย สำนักงาานคณะกรรมการ สกสค.

จัดโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต

สำนักงาน สกสค.จังหวัดลพบุรี

ขอแจ้งปิดทำการ ระหว่าง ๒๐-๒๔ กันยายน ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

 

f t g m