Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง การปิดเรียนกรณีพิเศษ

speakerประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

เรื่อง  การปิดเรียนกรณีพิเศษ

ด้วยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กำหนดจัดทำโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

เพื่อให้การดำเนินการของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล อาศัยอำนาจตามความข้อ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงขอปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

อ่านประกาศฯและหนังสือแจ้งผู้ปกครอง PDF Files คลิ๊กที่นี่ icon new

 

 

 

f t g m