Copyright 2019 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ขอเชิญเสนอราคาซื้อหนังสือเรียนประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒

speakerขอเชิญเสนอราคาซื้อหนังสือเรียนประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒

กำหนดยื่นข้อเสนอในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องพัสดุและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารแผน งบประมาณและบุคคล อาคารหอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องพัสดุและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารแผน งบประมาณและบุคคล อาคารหอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

รายละเอียดทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ ๑. หนังสือเชิญ ๒. TOR ๓. แบบใบเสนอราคา ๔. หนังสือมอบอำนาจ

๕. บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ๖. บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ๗. หน้ารวมยอด ๘. รายการหนังสือ p1-p7 , p8- p10, p11-p15 

๙. หนังสือเพิ่มเติม ๑๐. หนังสือพื้นฐาน

 

 

 

 

f t g m