ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

Category: NewsAttentions_AssetBuy2562
Published: Friday, 26 July 2019 13:33
Written by Super User
Hits: 403

speakerประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ด้วยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จำนวน ๒๖ รายการ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๙,๗๕๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวส์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pibul.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามมาทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๖๔๑-๑๐๕๑ หรือ ๐-๓๖๖๘-๙๗๖๒ ในวันและเวลาราชการ

อ่านประกาศและเอกสารทั้งหมด PDF Files คลิ๊กที่นี่ icon new