ประกาศสวัสดิการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง ยื่นซองประกวดราคา ผู้ผลิตน้ำดื่มโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๒

Category: NewsAttentions_AssetBuy2562
Published: Wednesday, 31 July 2019 15:22
Written by Super User
Hits: 517

speakerประกาศสวัสดิการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

เรื่อง ยื่นซองประกวดราคา ผู้ผลิตน้ำดื่มโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วย สวัสดิการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มีความประสงค์จะทำการยื่นซองประกวดราคาผู้ผลิตน้ำดื่มโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นผู้ผลิตน้ำดื่มให้แก่สวัสดิการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยที่มีคุณภาพ มีความสะอาด ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะของน้ำดื่ม และเป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน ดังนี้

การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประกวดราคา ร้านน้ำดื่มโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 

- ขอรับแบบฟอร์มการประกวดราคา ผู้ผลิตน้ำดื่มโรงเรียน ได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มบริหารแผน งบประมาณและบุคคล โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
- ยื่นซองประกวดราคา ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ  ณ งานพัสดุ กลุ่มบริหารแผน งบประมาณและบุคคลโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย- เปิดซองประกวดราคา ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

อ่านประกาศทั้งหมด PDF File คลิ๊กที่นี่ graphics click here 822293