Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประกาศสวัสดิการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง ยื่นซองประกวดราคา ผู้ผลิตน้ำดื่มโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๒

speakerประกาศสวัสดิการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 

เรื่อง ยื่นซองประกวดราคา ผู้ผลิตน้ำดื่มโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วย สวัสดิการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มีความประสงค์จะทำการประกวดราคาผู้ผลิตน้ำดื่มโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นผู้ผลิตน้ำดื่มให้แก่สวัสดิการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ที่มีคุณภาพ มีความสะอาด ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะของน้ำดื่ม และเป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน 

การรับแบบฟอร์ม / การยื่นซอง / การเปิดซองประกวดราคา ร้านน้ำดื่มโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

-ขอรับแบบฟอร์มการประกวดราคา ผู้ผลิตน้ำดื่มโรงเรียนได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มบริหารแผนงาน งบประมาณและบุคคล โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.pibul.ac.th

-ยื่นซองประกวดราคา ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ในวันและเวลาราชการ  ณ งานพัสดุ กลุ่มบริหารแผนงาน งบประมาณและบุคคล  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

-เปิดซองประกวดราคา ในวันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

อ่านประกาศทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ graphics click here 822293

 

 

f t g m