Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(จ้างเหมาบริการ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕

speakerประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(จ้างเหมาบริการ)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕

ด้วยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งปฏิบัติงานที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยโดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ในการสนับสนุนงานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕   อัตราเงินเดือน ๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ ตำแหน่ง

การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้สมัครติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคคล กลุ่มบริหารแผน งบประมาณและบุคคล โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๖  มกราคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ)

อ่านประกาศทั้งหมด PDF Files icon new

 

f t g m