Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมสมองกล

PBRobot training26Feb2563

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๔  อาคารคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมสมองกล  แก่นักเรียนแกนนำ(วิทย์ฯ-คอมฯ) ระดับชั้น ม.๔ จัดโดย งานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมีคุณครูสิริณี นันทศรี หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ, คุณครูจตุพร น้อยบุญสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี คุณครูปิยาภรณ์  อุทุมภา  หัวหน้างานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ คุณครูสุขฤทัย หวันเสนาและคุณครูวรวิช ทองดี ผู้รับผิดชอบโครงการจัดการอบรมฯ ร่วมในพิธีเปิดฯ ดำเนินการกำกับดูแลนักเรียนผู้เข้ารับการอบรมฯ

 

f t g m