Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

โครงการพัฒนาปรับปรุงที่ดินบริจาคของคุณบรรจงและคุณสมบูรณ์ ศรีสงวน ระยะที่ ๑

PBLanddonate2563A

 

PBLanddonate2563C

โครงการพัฒนาปรับปรุงที่ดินที่ได้รับการบริจาค จำนวน ๖ ไร่ ๒ งาน ๙๓ ตารางวา ระยะที่ ๑

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๐ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้รับการบริจาคที่ดิน จำนวน ๖ ไร่ ๒ งาน ๙๓ ตารางวา จากคุณบรรจงและคุณสมบูรณ์ ศรีสงวน ซึ่งตลอดระยะเวลาดังกล่าว โรงเรียนฯได้จัดสร้างเป็นบ้านพักข้าราชการครู และจัดทำเป็นสวนเกษตรกรรม ให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ในด้านวิชการเกษตรกรรม  จนกระทั่งยุคสมัยเปลี่ยนไปมีการปฏิรูปการศึกษาหลายด้าน และบ้านพักข้าราชการครูไม่มีผู้พักอาศัย ที่ดินได้ถูกปล่อยทิ้งร้างเป็นป่ารกทึบจนมาถึงในปลายปี พ.ศ.๒๕๖๒  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ผู้บริหารโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เห็นว่าควรให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมต่างๆ และดูแลพื้นที่ให้สะอาดสวยงาม และจัดทำเป็นโครงการพัฒนาปรับปรุงสถานที่และส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน โดยระยะแรกเริ่มปรับปรุงพื้นที่ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ - วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งผลการดำเนินงานฯ ปัจจุบันนี้ ที่ดินดังกล่าวมีความสะอาด มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น และโรงเรียนฯได้จัดทำป้ายใหม่เพื่อแสดงความขอขอบพระคุณและเป็นเกียรติเพื่อแก่ผู้บริจาคทั้ง ๒ ท่าน ที่บริจาคมอบที่ดินดังกล่าวให้เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษาในด้านต่างๆ โดยโรงเรียนจะดำเนินการตามโครงการฯในระยะต่อไป  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุงสุดตามที่ตั้งวัตถุประสงค์ไว้

 

f t g m