Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องโครงการพิเศษฯวิทย์-คณิต,ประเภทห้องเรียนพิเศษฯโครงการฯGifted(ภาษาอังกฤษ)และประเภทห้องโครงการพิเศษฯดนตรีสากล

PBSTDProjectregister18Mar2563A

PBSTDProjectregister18Mar2563C

PBSTDProjectregister18Mar2563E

วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๐๙.๐๕ น. ณ ลานอเนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  ว่าที่ ร.ท.ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กล่าวแสดงความยินดีและให้การต้อนรับท่านผู้ปกครองและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สามารถการผ่านสอบคัดเลือกเข้ามาเป็นนักเรียนของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องเรียนพิเศษฯโครงการฯวิทย์-คณิต,ประเภทโครงการฯ Gifted(ภาษาอังกฤษ)และประเภทโครงการฯดนตรีสากล  จากนั้นต่อมาท่านผู้ปกครองและนักเรียนได้พบกับ นายพินิจ อ่อนไสว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย , นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ตามลำดับ  จากนั้นเป็นสรุปการจัดการเรียนการสอนของห้องโครงการฯวิทย์-คณิต,ห้องโครงการฯ Gifted(ภาษาอังกฤษ) และประเภทโครงการฯดนตรีสากล โดยคุณครูกนกวรรณ สร้อยคำ หัวหน้าสำนักวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ  จากนั้น เป็นขั้นตอนการเขียนข้อมูลสำคัญลงในใบรับมอบตัวนักเรียน โดยคุณครูนพวรรณ ทับทอง หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน และในช่วงสุดท้ายเป็นการชำระเงินค่าลงทะเบียน, การวัดขนาดชุดเสื้อผ้าชุดกีฬา, การรับอุปกรณ์การเรียน เช่น กระเป๋า, แฟ้ม, สมุด ฯลฯ และเนื่องจากในช่วงนี้มีสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้ดำเนินการตามมาตราการการป้องกันโรค COVID-19 โดยจัดจุดคัดกรองวัดไข้นักเรียนและท่านผู้ปกครองที่เดินทางมามอบตัวนักเรียน, จัดเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือและจัดจุดบริการอ่างล้างมือแก่ นักเรียน, ผู้ปกครองและบุคลากร ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้ และที่สำคัญได้ใช้พื้นที่ลานอเนกประสงค์(โดมใหญ่) ซึ่งเป็นพื้นที่เปิดโล่งมีอากาศถ่ายเทสะดวก, จัดวางเก้าอี้นั่งให้มีระยะที่ปลอดภัย  ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนจนเสร็จสิ้นกระบวนการ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อดังกล่าว

 

f t g m