Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

การมอบเอกสารหลักฐานจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒

PBM6Certificate07April2563A

วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์(โดมหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้งานทะเบียน วัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ดำเนินการมอบเอกสารหลักฐานแก่นักเรียนระดับชั้น ม.๖ ที่จบการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นมา โดยแบ่งเป็นภาคเช้า ๒ ห้องเรียน ภาคบ่าย ๒ ห้องเรียน โดยการจัดมอบฯ ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ คุณครูที่ปรึกษาและนักเรียน ต้องสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ซึ่งต้องขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านผู้ปกครอง และนักเรียนที่เดินทางมารับเอกสารฯ ในครั้งนี้

 

f t g m