Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

สถิติจำนวนนักเรียนลงบันทึกข้อมูลสมัครสอบเข้าศึกษาระดบชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประจำวันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๓

STDRegisterStatic08May2563 1

สถิติจำนวนนักเรียนลงบันทึกข้อมูลสมัครสอบเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๑๐ น.
** สถิติฯ นี้นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓ - ๘ พ.ค. ๒๕๖๓ **

f t g m