Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ ดำเนินตรวจสอบข้อมูลการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับ ชั้น ม. ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

PBAdmission CheckData13May2563A

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๕.๒๐ น. นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้ นายพิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมคณะกรรมการการรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลที่นักเรียนบันทึกข้อมูลการสมัครสอบฯ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย google form ซึ่งโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้เปิดระบบบันทึกข้อมูลการสมัคร มาตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการฯได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลซ้ำซ้อนต่างๆ ข้อมูลสำคัญหลักๆ ที่จะใช้ยืนยันตัวตนของผู้สมัครสอบ ในการเข้าห้องสอบ ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน, ชื่อ-สกุล, แผนการเรียนที่สมัครสอบ โดยดำเนินการติดต่อสื่อสารกับนักเรียนผู้สมัครสอบบางคนหรือท่านผู้ปกครองบางท่านทางโทรศัพท์  เพื่อขอคำยืนยันในกรณีที่พบว่ามีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน, ข้อมูลการสมัครซ้ำซ้อน ฯลฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนักเรียนผู้สมัครสอบและท่านผู้ปกครองเป็นอย่างดี ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะนำข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วไป ดำเนินการปรับปรุงในระบบตรวจสอบข้อมูลการสมัครสอบ เพื่อให้นักเรียนได้ดำเนินการตรวจสอบและขอแก้ไขข้อมูล ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นี้ 

 

f t g m