Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ ดำเนินตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับ ชั้น ม. ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

PBAdmission CheckData14May2563A

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๔๐ น. นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้ นายพิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมคณะกรรมการการรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบ  ตามความประสงค์ของนักเรียน โดยนักเรียนสามารถบันทึกขอแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบฯ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย google form ซึ่งจะเปิดระบบตรวจสอบและขอแก้ไข  ตั้งแต่วันที่ ๑๔-๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยจะปิดระบบฯเวลา ๑๖.๓๐ น.

 

f t g m