Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

งานรับนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ ดำเนินตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับ ชั้น ม. ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (วันที่สอง)

PBAdmission CheckData15May2563A

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๒ น. นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้ นายพิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมคณะกรรมการการรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบ  ตามความประสงค์ของนักเรียน(วันที่สอง) ซึ่งมีนักเรียนบันทึกขอแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบฯ มาอย่างต่อเนื่อง  โดยระบบตรวจสอบและขอแก้ไข  จะปิดในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.

 

f t g m