Copyright 2020 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

สรุปจำนวนนักเรียนสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

STD Admission2563 Plan 16 05 2563 Website

ภาพแสดงข้อมูลสถิติการสมัครสอบแยกตามแผนการเรียน เฉพาะประเภทสอบคัดเลือกคะแนนโอเน็ต

สรุปจำนวนนักเรียนสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๒๐ น.

- นักเรียนสมัครสอบ รวมทั้งหมด  ๑,๕๓๔ คน

- - นักเรียนสมัครสอบประเภทสอบคัดเลือกคะแนนโอเน็ต  ๑,๔๔๓ คน

- - นักเรียนสมัครสอบประเภทความสามารถพิเศษ  ๙๑ คน

 

f t g m