Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการปรับพื้นฐาน การใช้ G-Suite for Education สำหรับนักเรียน ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

PBM4GClassroomJune2563A

PBM4GClassroomJune2563C

ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ อาคารคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้ นายพิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารวิชาการ ดำเนินการจัดการเรียนปรับพื้นฐาน การใช้ G-Suite for Education สำหรับนักเรียน ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  โดยมีคณะครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการสอนให้นักเรียนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเข้าใช้งาน Google Classroom  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

f t g m