Copyright 2021 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:เรื่อง การรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙ ในช่วงการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทห้องเรียนพิเศษฯ

COVID19 Attention OnWebsite

 

f t g m